Zahájili jsme výuku kroužků

Přihlaste své dítě nebo i sebe do našich kroužků.

 • Povídálek – logopedická intervence
 • Angličtina pro nejmenší
 • Malý objevitel
 • Šikovné ručičky
 • MONTE školka pro rodiče

Každý z kroužků je realizován 1x týdně 1 vyučovací hodinu a cena je 80 Kč.

13.00-13.45 14.00-14.45
15.00-16.00 17.00-18.00
Pondělí Malý objevitel
Úterý Angličtina pro nejmenší
Středa Povídálek-logopedie
Čtvrtek Šikovné ručičky Dance styl MONTE školka pro rodiče

 

Popis jednotlivých kroužků

Povídálek

 • Vede: Mgr. Marie Švrčková, Ph.D.
 • Forma: didaktické aktivity a jazykové hry a cvičení, jazykolamy, fonematická cvičení
 • Cíl: Rozvoj dětské řeči ve všech rovinách jazyka (s důrazem na rovinu foneticko- fonologickou)
 • Pomůcky: zrcátko, špachtlička, pracovní listy, magnetofon (zajistí lektor)
 • Popis: Logopedická prevence se zabývá individuálními potřebami dětí v oblasti poruch řeči, správného vyvozování a vyslovování hlásek a celkového rozcvičení mluvidel. Základem práce v kroužku logopedické prevence je systematická práce s dětmi v oblasti gymnastiky mluvidel, artikulace, řečových cvičení, procvičování problematických hlásek pomocí básniček a říkanek a také grafomotoriky. Důležité je také soustředit se na celkovou pohybovou koordinaci. tj. rozvoj hrubé a jemné motoriky.

Angličtina pro nejmenší

 • Vede: Bc. Petra Šimurdová
 • Forma: zábavné hry a cvičení v AJ jazyce, pohybový doprovod textů, poslech
 • Cíl: Rozvoj jazykové kompetence v cizím jazyce
  – základního dorozumění se (používání základních frází v denních komunikačních situacích) v cizím jazyce
  – základní slovní zásoby (v míře daného věku dítěte)
 • Pomůcky: kartičky, pracovní listy, sešity, knížky
 • Popis: V období předškolního věku mají děti citlivé období pro jazyk a paměť je velmi dobrá. Proto je vhodné zařazovat zábavnou formou – blízkou dětem jazyková cvičení v cizím jazyce. V tomto kroužku bude probíhat výuka formou práce s obrazovým materiálem, se zvukovými nahrávkami, zábavných didaktických her, pohybových aktivit a tanečků.

Malý objevitel (ekologie, péče o zvířátko, péče o okolí)

 • Vede: Bc. Martina Chobotová
 • Prostor: zahrada, herna, třída
 • Forma: zábavné didaktické hry, pracovní aktivity, pozorování jevů přírody, péče o zvířátko
 • Cíl: Rozvoj péče o tělo a okolní prostředí (vztah k přírodě, k rostlinám a k živočichům, odpovědnost dítěte za vlastní jednání, dovednost šetřit materiály, povědomí o čistotě a hygieně životního prostředí, samostatnost, smysl pro krásu v přírodě a estetiku prostředí, podmínky pro vznik správných mezilidských vztahů
 • Popis: Kroužek je rozšířením aktivit k péči o životní prostředí. Kroužek je realizován formou různých her (tvořivé, námětové, s přírodním materiálem, didaktické hry), různými organizovanými činnosti, jejichž význam spočívá v dodržování hygienických návyků, získávání návyků sebeobsluhy, udržování pořádku, úklid hraček, rozvoj smyslu pro estetiku prostředí, vytváření vztahu k přírodě (použít lze různé literární texty, výtvarné umění, hudba), uskutečňovány budou malé exkurze, krátké vycházky do přírody, které děti naučí chování v přírodě, povedou k ochraně rostlin a živočichů, omezení pobytu v rušných ulicích. Děti poznají také různé techniky práce s odpadovými materiály, naučí se využívat materiál, šetřit s ním apod. Děti budou vedeny k třídění odpadů apod. I zde doporučujeme účast rodičů, zejména na výletech.

Dance styl – taneční kroužek

 • Vede: Bc. Martina Chobotová
 • Forma: pohybové tanečné aktivity
 • Prostor: tělocvična, herna
 • Cíl: Rozvoj koordinace, správné držení těla – vnímání rytmu, vyjádření hudby pohybem, rozvoj fyzické zdatnosti dítěte, výdrže, podpora zdraví a imunity
 • Pomůcky: magnetofon
 • Popis: Kroužek naplní dětem potřebu pohybu a zároveň je uvede do moderní dance tance dnešní doby. Děti si zde hraním a jednoduchými tanečními kroky naučí skloubit pohyb s hudbou. Lekce jsou zaměřeny především na rozvoj dětské motoriky (velkých svalových skupin), rytmiku, rozvoj pohybových schopností a taktéž na výuku tanečních a pohybových dovedností ve stylu street dance. Každá hodina je vedena zábavnou formou tak, aby se děti něco nového naučily a zároveň je tanec bavil. Výuka bude obohacena různými pohybovými hrami, které jsou pro předškolní věk nezbytné, tanečními kroky a jednoduchými choreografiemi, vše za podpory moderní taneční hudby.

Šikovné ručičky

 • Vede: Hana Mikurdová
 • Prostor: herna, třída, zahrada
 • Forma: praktické činnosti – manipulace s nůžkami, s modelovací hmotou, s přírodním materiálem
 • Cíl: Rozvoj jemné motoriky ruky – koncentrace a soustředí, pracovní zralost – sebeobsluha, fantazie a představivost, estetické cítění, trpělivost a vůle
 • Popis: V tomto kroužku budou dětem nabízeny různé pracovní a tvořivé aktivity, děti se seznámí s celou řadou tradičních i netradičních materiálů. Kroužek je povede přípravě pro denní činnosti, ale zároveň bude rozvíjet cit pro krásu, zkrášlení prostředí a design. Děti budou vyrábět různé ozdoby dle ročních dob, ale samy se budou účastnit prací.

 • VŠE PODSTATNÉ ZA 5 MINUT!

  Jste tady poprvé? Paráda! Připravili jsme pro Vás mikrostránku, která odhalí vše podstatné o naší škole a školce během 5ti minut. Získáte tak informace: jak k dětem a výchově přistupujeme co budou vaše děti umět jak to u nás probíhá nebo co si o nás myslí naši rodiče Až se s námi seznámíte, vrátíte se […]

  Více informací
 • Chcete prohlídku?

  Chcete prohlídku? Nemusíte čekat na DOD! Stokrát slyšet, jednou vidět! Příjdte i Vy se přesvědčit, že to s výchovou a vzděláním Vašich dětí vážně umíme. Nesídlíme sice v Karolíně, ani nemáme zlaté fasády či kliky, ale máme nejlepší učitele. V kvalitě našich lidí neznáme kompromis, a na tom si stojíme! Budeme se těšit na Vaši […]

  Více informací

Nejnovější videa

Všechna videa