• English

Oblasti vzdělávání ve...

Jednotlivé oblasti vzdělávání Montessori pedagogiky

V čem se budou naše děti vzdělávat? Jak je uspořádán vzdělávací obsah podle Montessori pedagogiky?

V Montessori škole, je vzdělávací obsah rozdělen do pěti vzdělávacích oblastí. Těmito oblastmi jsou:

Praktický život

Výchova k praktickému životu je vzdělávací oblast, která je velmi úzce vázána na běžný život dítěte a přípravu pro život a fungování ve společnosti. Vede děti k samostatnosti, k rozvoji sebeobsluhy a péči o tělo a celkové zdraví. Zároveň podporuje rozvoj hrubé a jemné motoriky, vzájemné propojování obou mozkových hemisfér, a tím také podporuje zdravý rozvoj dítěte. Naučí ho zacházet velmi jemně a tiše s různými předměty, vede děti k ohleduplnosti a péči o prostředí a okolí. Aktivity praktického života jsou také přípravou pro čtení a psaní do základní školy.

Obsahem této oblasti je manipulace s předměty běžného života, dítě zde poznává věci a jejich funkci, učí se zároveň péče o vlastní osobu.
Mezi činnosti, které se dítě naučí, patří např. zavazování tkaniček, mytí rukou, prostírání stolu, jednotlivé oblasti sociálního kontaktu či kontrola pohybu. Při cvičeních s různými materiály děti poznávají přesýpání a přelévání, dítě si vyzkouší pracovat s odlišnými objemy a tvary nádob. Při těchto činnostech zároveň dochází k rozvoji trpělivosti, přesnosti, pořádku a koncentrace.
Cvičení praktického života pomáhají samotnému malému dítěti ovládat své tělo, zpřesňovat svoje pohyby a manipulaci s předměty, a tak se stávat nezávislým a samostatným. Dochází k jeho uvědomělejšímu začlenění do prostředí a společnosti. Jsou také důležitým základem pro další rozvoj dítěte, pomáhají mu vytvářet řád a pořádek.

Rozvíjí hrubou a jemnou motoriku, vzájemné propojování obou mozkových hemisfér, a tím podporují zdravý rozvoj dítěte. Naučí ho zacházet velmi jemně a tiše s různými předměty.
Součásti praktického života jsou cvičení ticha a chůze po elipse.Tato cvičení přispívají ke koncentrované pozornosti, vnitřní a vnější rovnováze.

Smyslová výchova

„Představivost má základ ve smyslech. Smyslová výuka, která připravuje na správné vnímání všech detailů jednotlivých vlastností věcí, je základem všech pozorování.“
(M. Montessori)

Smysly jsou podstatné pro celou představivost jedince, jejich prostřednictvím dítě poznává okolní svět, chápe jej a následně si na něj tvoří vlastní názor. Pro prohlubování vnímání a rozvoj smyslů je užíván pestrý smyslový materiál, který dítěti slouží jako klíč k diferenciaci různých předmětů, jejich srovnání, třídění či pojmenování.
Smyslová výchova tedy pomáhá dětem v předškolním věku rozvíjet a prohlubovat smyslové vnímání – zrak, sluch, hmat, čich a chuť a manipulaci s předměty. Smyslový materiál nemá nahrazovat předměty ze života, má sloužit jen jako klíč k rozlišování a pojmenování různých hledisek – například tvarů, barev, hmatových vjemů, délky a šířky apod.

Citlivé smyslové vnímání umožňuje dětem jasněji vnímat skutečnost – stejné a odlišné, sladěné a různorodé – to je vede také k toleranci a k pozitivním životním postojům – vytváří pevné základy pro intelektuální růst. Intelekt se formuje na základě konkrétních představ, pomocí kontaktu s prostředím a podrobným zkoumáním tohoto prostředí.
Dítě prochází cestou „ od uchopení k pochopení“ a čím je mladší, tím má důkladněji a aktivně poznávat materiální svět a mezilidské vtahy.

Dítě si získané zkušenosti ukládá a uchovává v paměti, nové vjemy přiřazuje k uloženým. Kolem 2,5 roku dítěte vzniká potřeba třídění poznaného, neboť dítě touží podrobněji prozkoumávat své prostředí. Je nezbytné vnést do myšlení řád a jasnost, rozvíjet umění odlišit podstatné od nepodstatného.

_DSC9072

Jazyková výchova

Oblast rozvoje jazyka pojímáme velice komplexně, a to jako rozvoj pregramotnosti dítěte. Snažíme respektovat soudové pedagogické přístupy a trendy, které dnes chápou oblast rozvoje dětské řeči v tomto komplexním pojetí.
Je důležité si uvědomit, že rozvoj jazyka je sám o sobě velice komplexním procesem, který souvisí také s dalšími oblastmi. Rozvoj jazyka je podmíněn těmito faktory:

 • A) motorikou dítěte (zejména motorikou mluvidel)
 • B) vnímáním – percepce (zejména zrak, sluch)
 • C) myšlením
 • D) sociálním prostředím (výchovný styl, podnětnost prostředí)

Dítě se učí jazyku dle prostředí, v němž vyrůstá. Je tedy důležité nabídnout mu dostatek podmětů v jeho vývoji tak, aby byla podpořena jeho vyjadřovací schopnost. Pro rozvoj slovní zásoby dětí, kulturu mluveného projevu, cvičení schopnosti vypravovat a popisovat lze využívat různé jazykové a hry a cvičení, které jsou běžně používány v mateřských školách.
Za nejdůležitější cvičení v komunikaci považujeme kultivovat a rozvíjet praktickou každodenní komunikaci mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dospělými. Vzorem je také komunikace dospělých mezi sebou a směrem k dítěti.

Pro nácvik čtení používáme genetickou metodu. Děti se v mateřské škole přirozenou a nenásilnou formou seznamují s písmeny. Pracují s pomůckami a materiály, při kterých mohou vnímat rozdíly mezi písmeny více smysly, ke slovům přiřazují konkrétní předměty.
Výuka jazyka slouží od počátku také k poznávání světa, proto jsou pro děti již v mateřské škole připraveny slova a texty se zajímavými tématy, které dětem dávají smysl.

Pro začátek psaní je nejlépe vystihnout „explozi psaní“ – kdy dítě chce samo psát.
Zdokonalování jemné motoriky ruky probíhá v mateřské škole při práci se specifickými materiály. Materiály podporující rozvoj řeči a materiály k výuce čtení a psaní souvisí s materiálem ke kosmické výchově a navzájem se doplňují. Se čtením, psaním a výukou jazyka začínají děti v mateřské škole a plynule pokračují ve škole základní.

Matematika

Rozpoznat vztahy matematických zákonů a použít je, jsou vlastnosti, které odlišují člověka od jiných tvorů.
Podle M. Montessori má myšlení a vnímání člověk matematický základ a logiku. Člověk má schopnost abstrahovat, něco si představit a argumentovat.

Matematický rozvoj člověka začíná již v prenatálním období, působí od narození – ne až ve škole. Matematický materiál v Montessoriovských školách pomáhá toto matematické myšlení a vnímání u dítěte včas podporovat.
Předstupeň matematiky – smyslové a konkrétní matematické pomůcky a materiály – vedou děti k „materializované abstrakci“ a pracují s nimi už v mateřské škole.
Úkolem tohoto materiálu je převádět nevědomou a nestrukturovanou informaci do strukturovaného systému.

Matematické pomůcky pro zlepšení vnímání slouží k pochopení zákonitostí světa a podpoří vynalézavost dítěte.
Materiálu k matematice je nejvíce, neboť matematika je také spojena se smyslovým zážitkem. Montessori pedagogika klade velký důraz na smyslový prožitek dítěte, na jeho experimentování a hlavně na samostatné objevování, porozumění a pochopení. To jak dítě vnímá své tělo, prostorové vztahy s okolím, dimenze ve svém okolí, to vše patří k matematice.
Matematika začíná nestrukturovaně, až později (u starších dětí cca kolem 5-6let) můžeme začít strukturovat a dávat matematický řád.

_DSC9505

Kosmická výchova

Pojem „Kosmická výchova“ je obdobou toho, jak chápal svět Jan Ámos Komenský, tedy souvislost všech věcí, mezi sebou vytvářející jednotný celek.
Není důležité, aby se děti naučily vše, co existuje, ale mají mít tolik času, aby se mohly do jednotlivých oblastí ponořit. „Musíme dát dětem detail jako prostředek, aby mohly poznat celek.“
(J. A. Komenský)

Prostřednictvím kosmické výchovy dítě poznává vlastní já, ale objevuje i celý okolní svět, spolu s jeho vztahy. Poznává vlastní rodinu, město, zemi, ale též Sluneční soustavu, jejíž jsme součástí, a objevuje okolnosti vzniku života na Zemi. Také proniká více do života rostlin a živočichů. Informace získané z kosmické výchovy pomáhají dětem pochopit řád světa a nalézt v něm své vlastní místo. Jedná se o jakýsi integrující prvek celého systému pedagogiky.
Kosmická výchova v našem pojetí představuje integraci témat z biologie, zoologie, botaniky, zeměpisu, čas a historie, informace o vědě, technice a umění. Součástí jsou také dovednosti pohybové, hudební, pracovní a výtvarné, patří sem témata společenská.

Motto: „Pravým kosmickým posláním člověka je vítězství lásky a spravedlnosti mezi lidmi, utvoření světa přátelství.“

_DSC9123

Může vás zajímat


 • VŠE PODSTATNÉ ZA 5 MINUT!

  Jste tady poprvé? Paráda! Připravili jsme pro Vás mikrostránku, která odhalí vše podstatné o naší škole a školce během 5ti minut. Získáte tak informace: jak k dětem a výchově přistupujeme co budou vaše děti umět jak to u nás probíhá nebo co si o nás myslí naši rodiče Až se s námi seznámíte, vrátíte se […]

  Více informací
 • Chcete prohlídku?

  Chcete prohlídku? Nemusíte čekat na DOD! Stokrát slyšet, jednou vidět! Příjdte i Vy se přesvědčit, že to s výchovou a vzděláním Vašich dětí vážně umíme. Nesídlíme sice v Karolíně, ani nemáme zlaté fasády či kliky, ale máme nejlepší učitele. V kvalitě našich lidí neznáme kompromis, a na tom si stojíme! Budeme se těšit na Vaši […]

  Více informací

Nejnovější videa

Všechna videa