• English

Charakteristika školy

Základní škola MONTE je školským zařízením, které svou činnost zahájila činnost 1. 9. 2016, a to otevřením 1. ročníku.

V každém dalším školním roce bude otevřen další z navazujících ročníků. Počet tříd jednotlivých ročníků bude závislý od počtu přihlášených dětí.

třída

Filozofie školy a školní vzdělávací program  je zpracován v konceptu Montessori pedagogiky. Tím škola plynule navazuje na předchozí výchovu a vzdělávání v mateřské škole MONTE, která také aplikuje principy této pedagogiky a sídlí v téže budově.

Pedagogika Montessori je alternativní výchovně-vzdělávací program, jehož zakladatelkou je italská lékařka Maria Montessori.Tento systém vzdělávání vychází ze zásad Jana Ámose Komenského a navíc je obohacen o promyšlenou metodiku se speciálními pomůckami, jež dětem výrazně pomáhají v učení  a pomáhají jim zafixovat si správné pracovní návyky.Dítě se v tomto systému učí poznávat věci kolem sebe samého i svůj vnitřní svět. Získává přehled, praktické zkušenosti, zdravé sebevědomí, vnitřní klid a rovnováhu, dokáže se samostatně rozhodnout a být odpovědné za své konání. Tento koncept vzdělávání je plně v souladu s všeobecnými podmínkami základního vzdělávání a plně v souladu s národním kurikulem ČR (RVP ZV ČR).

Součástí školy je také poskytování zájmového vzdělávání ve školní družině a formou zájmových kroužků.

_DSC9291

Našim hlavním cílem je, aby žáci:

  • poznali a osvojili si strategii učení a byli motivování pro celoživotní vzdělávání;
  • zvládli základy všestranné komunikace;
  • naučili se spolupracovat a respektovat práci a úspěchy druhých;
  • byli utvářeni a projevovali se jako zdravé individuality a svobodné osobnosti;
  • projevovali pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací;
  • vnímali citové vztahy k lidem, k prostředí, kde žijí, k přírodě;
  • získali pozitivní vztah ke svému fyzickému a duševnímu zdraví, aktivně je chránili;
  • byli schopni žít společně s ostatními lidmi, byli tolerantní a ohleduplní k druhým lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám;
  • poznali své reálné možnosti a dovedli je uplatňovat při rozhodování o vlastní životní cestě a profesní orientaci;
  • dokázali v životě používat všech ve škole nabytých zkušeností;

Může vás zajímatNejnovější videa

Všechna videa